+370 604 01010
I-V 09:00 - 18:00

Ostu tingimused

1. ÜLDSÄTTED

Käesolevad ostu -müügieeskirjad (edaspidi - reeglid) kehtestavad e -poest kaupa ostva isiku (edaspidi - ostja) ja UAB Addmore (edaspidi - müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse, kui ostja ostab kaup e-poes. Ostes e-poest kaupu, nõustub Ostja käesolevate reeglitega.

 

2. OSTU- JA MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE HETK

2.1. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja, olles moodustanud e-poes ostukorvi, näidates ära Ostja nime (ladina tähtedega) ja kohaletoimetamise aadressi, valis makseviisi ja luges käesolevaid Reegleid , klõpsab nuppu "Telli". ja jääb kehtima kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni. Juhul, kui Ostja ei nõustu kõigi või osa reeglitega, ei tohi ta tellimust esitada.

2.2. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping salvestatakse Müüja andmebaasi.

2.3. Lepingu sõlmimisega nõustub ostja, et tellimuse elektrooniline käibemaksuarve koos ostuandmetega saadetakse ostuhetkel märgitud e-posti aadressile. Arve saadetakse e-postiga. postiga tööpäevadel 3 tööpäeva jooksul hetkest, mil Ostja võtab tellimuse tagasi või kui Müüja toimetab kauba kullerile (kui kaup toimetatakse Ostjale kullerteenust kasutades).

 

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele. Käesolevad reeglid ei anna ostjale õigust sõlmida ostu-müügilepingu kauba ostmiseks e-poes ilma eeskirjade 7. peatükis sätestatud kohaletoimetamise korda järgimata ja nõudmata kauba kohaletoimetamist muul viisil kui määratud punktis 7.1.

3.2. Ostja (tarbija) õigus taganeda Müüjaga e-poes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust ei kehti järgmistele lepingutele:

3.2.1 teenuslepingud, mille alusel osutatakse teenuseid täies ulatuses tarbijale, tingimusel et tarbija on enne teenuste osutamist andnud oma selgesõnalise nõusoleku ja tunnistab, et kaotab õiguse lepingust taganeda, kui kaupleja on selle täitnud leping täies ulatuses;

3.2.2 lepingud, mille alusel müüdud kaupade või osutatud teenuste hind sõltub finantsturgude kõikumistest käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud taganemisperioodi jooksul;

3.2.3 lepingud kaupade kohta, mis on valmistatud vastavalt tarbija konkreetsetele juhistele, mis ei ole kokkupandavad ja mis on toodetud vastavalt tarbija isiklikule valikule või juhistele, või kauba kohta, mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele;

3.2.4 lepingud kiiresti riknevate või lühiajaliste kaupade kohta;

3.2.5 lepingud pakendatud kauba kohta, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud ja mis ei sobi tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel;

3.2.6 lepingud kaupade kohta, mis oma olemuselt on pärast tarnimist lahutamatult teiste kaupadega segunenud;

3.2.7 alkohoolsete jookide lepingud, mille hind määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise ajal ja mis tarnitakse kolmkümmend päeva pärast lepingu sõlmimist, ning jookide õiglane väärtus sõltub turu kõikumistest;

.3.2.8 lepingud, mis on sõlmitud pärast seda, kui tarbija on esitanud kauplejale sellise sisenemise taotluse kiireks remondiks või hoolduseks. Kui sel juhul osutab kaupleja rohkem lisateenuseid, kui tarbija on konkreetselt märkinud, või müüb rohkem kõrvalkaupu, kui on vaja remondi või hoolduse jaoks, on nende kõrvalteenuste või kaupade suhtes taganemisõigus;

3.2.9 lepingud pakitud video- või helisalvestiste või pakitud tarkvara kohta, mis on pärast tarnimist lahti pakitud;

3.2.10 ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kättetoimetamise lepingud, välja arvatud lepingud nende väljaannete tellimiseks;

3.2.11 avaliku enampakkumise teel sõlmitud lepingute puhul;

3.2.12 majutus-, kaubavedu-, autorendi-, toitlustus- või vabaajateenuste lepingud, kui lepingus on kindlaks määratud konkreetne kuupäev või periood teenuste osutamiseks;

3.2.13 lepingud digitaalse sisu tarnimiseks, tingimusel et digitaalse sisu tarnimine on algatatud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja tunnistades, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda.

3.3 Ostjal on õigus nõuda ostetud asjade puuduste kõrvaldamist. Sellega seoses viidatakse Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklile 6.338:

„Müüdud kauba puuduste korral hagi esitamise tähtajad

1. Kui lepingus või seaduses ei ole sätestatud teisiti, on ostjal õigus esitada nõudeid müüdud kauba puuduste suhtes, tingimusel et need on tuvastatud käesolevas artiklis sätestatud tähtaja jooksul.

2. Kui kvaliteeditagatisele või eseme kasutuskõlblikkusele ei ole määratud tähtaega, võib ostja esitada nõudeid toote puuduste kohta mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul alates tarnekuupäevast, välja arvatud juhul, kui seadus või leping näeb ette pikema tähtaja. Transporditud või postitatud saadetiste puuduste kohta nõuete esitamise tähtaega arvestatakse alates asjade sihtkohta toimetamise kuupäevast.

3. Kui eseme kvaliteedi tagamiseks on kehtestatud tähtaeg, võib nõudeid eseme puuduste kohta esitada juhul, kui puudused tuvastatakse garantiiaja jooksul. Kui mõnele komponendile kehtib lühem garantiiaeg kui põhitootele, võidakse komponendi puuduste kohta esitada nõue toote põhikvaliteedi garantiiaja jooksul. Kui komponendile kehtib baastoote kvaliteedi osas pikem garantiiaeg, võib garantiiaja jooksul täheldatud komponendi puuduse kohta esitada nõude hoolimata asjaolust, et baastoote kvaliteedigarantiiaeg on lõppenud .

4. Ostja võib esitada nõudeid esemete puuduste kohta, mille aegumiskuupäev on määratud, kui need on tuvastatud kauba aegumiskuupäeva jooksul.

5. Kui lepingus on sätestatud kauba kvaliteedi tagamiseks vähem kui kaheaastane tähtaeg ja puudused leitakse pärast seda tähtaega, kuid mitte rohkem kui kaks aastat alates üleandmise kuupäevast, vastutab müüja puuduste eest, kui ostja tõendab, et puudus tekkis enne tarnimist või põhjustel, mis tekkisid enne eseme üleandmist, mille eest müüja vastutab. "

 

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. Ostja peab tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise hinna, samuti muud maksed (kui need on lepingu sõlmimisel täpsustatud) ja tellitud kauba vastu võtma. Ostja tasub kauba eest oma internetipanka kasutades makse Müüja kontole, mis on märgitud "Ettemaksukontol", või sularahas (sularaha saavad maksta need Ostjad, kes on kauba varem vähemalt korra ostnud ja selle eest tasunud oma internetipangast Müüja kontole).).

4.2. Kui Ostja registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab Ostja sellest koheselt teavitama e-posti aadressil [email protected].

4.3. Ostja peab tegema tellimuse vastavalt esitatud ettemaksuarvele, täpsustades ettemaksuarvel toodud andmed (saaja, summa, makse eesmärk), kui Ostja täidab tellimuse ilma kõiki andmeid esitamata, peab saatma eraldi e-kirja aadressile makse Müüja poolt hiljemalt 24 tundi pärast nupu "Telli" klõpsamist. Kui maksekorraldust selle tähtaja jooksul ei kinnitata või makseteatist Müüjale eraldi e-postiga ei saadeta, on Müüjal õigus lugeda, et Ostja on ostu-müügilepingust taganenud. Ostja poolt valitud kaup on reserveeritud ja Müüja kohustub ostu -müügilepingu täitma alles siis, kui Müüja saab Ostja pangast või Ostjalt teatise valitud kauba eest tehtud makse kohta.

4.4. Ostja peab järgima muid Leedu Vabariigi reeglites ja õigusaktides kehtestatud nõudeid.

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe toimimist või stabiilset toimimist, võib Müüja ilma ette teatamata piirata, peatada (lõpetada) tema juurdepääsu e-poele ega vastuta Ostja sellega seotud kahjude eest. .

5.2. Müüjal on õigus neid reegleid ühepoolselt muuta, avaldades need e-poe veebisaidil. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest kõigi pärast avaldamist sõlmitud tehingute puhul.

5.3. Müüjal on muud Leedu Vabariigi reeglites ja õigusaktides sätestatud õigused.

 

6. MÜÜJA KOHUSTUSED JA GARANTIID

6.1. Müüja kohustub tegema jõupingutusi, et võimaldada Ostjal e-poe pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.

6.2. Müüja kohustub järgima muid käesolevates reeglites sätestatud nõudeid.

6.3. Müüja tagab kauba kvaliteedi.

6.4. Kaupadele kehtib 2-aastane garantii.

6.5. Kauba kvaliteedigarantii tähtaeg määratakse kindlaks Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.335 alusel:

"1. Seadus või leping võib ette näha, et müüja garantii kauba kvaliteedi kohta kehtib teatud aja. Garantii kehtib sel juhul kauba kõigi komponentide kohta, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

2. Kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hakkab garantii kehtima alates asjade üleandmisest.

3. Kui ostja ei saa müüjale omistatavate takistuste tõttu kasutada esemeid, millele on kehtestatud kvaliteedigarantiiaeg, ei arvutata garantiiaega enne, kui müüja need takistused kõrvaldab.

4. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, pikendatakse garantiiaega perioodiks, mille jooksul ostja ei saanud puuduste tõttu asja kasutada, tingimusel et ostja on müüjat nõuetekohaselt teavitanud.

5. Komponentide kvaliteedigarantii tähtaeg on sama mis põhitoote tähtaeg ja seda hakatakse arvutama koos põhitoote kvaliteedigarantii tähtajaga, kui leping ei näe ette teisiti.

6. Kui müüja asendab eseme või komponendi kindlaksmääratud kvaliteeditagamisperioodi jooksul, kehtib uuele kaubale või komponendile sama kvaliteedigarantiiperiood kui tarnitud kauba või komponendiga, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. "

 

7. KAUPADE TARNIMINE

7.1. Kauba toimetab Ostja kulul kohale transpordiettevõte. Müüja määratud eraldi juhtudel tarnitakse kaup Müüja kulul.

7.2. Kui Ostja valib tellimuse vormistamise ajal koju toimetamise teenuse, kohustub Ostja märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha. Täpne tarnehind sõltub tellitud kauba kaalust ja hinnast.

7.3. Kohaletoimetamisteenus tellitakse enne kauba ja valitud teenuste eest tasumist eraldi. Kohaletoimetamise teenuse eest tasub Ostja.

7.4. Tavaliselt toimetatakse kaup Ostja määratud aadressile 5-7 tööpäeva jooksul alates laekunud kauba eest tasumisest ja kauba transpordist, kui kaup on Müüja ladudes. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse kõikidel juhtudel eelmises lauses märgitud tähtaja jooksul, eriti kui tellitud kaup ei ole Müüja laos. Kaup toimetatakse kohale kogu Leedu Vabariigi territooriumil, sealhulgas Kura säär (lisandub lisatasu).

7.5. Kauba kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg märgitakse Müüja poolt Ostjale e-posti teel edastatud teates. Ostja registreerimisvormis antud e-posti aadressile. Sellest tulenevalt kohustub Ostja, olles sõlminud ostu-müügilepingu, kontrollima nimetatud e-kirja iga päev. postkasti, kuni saateleht on kätte saadud.

7.6. Saadetise kohaletoimetamise ajal peab Ostja või vastavalt vajadusele Ostja esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisukorda, kogust, kvaliteeti ja kaubavalikut.

7.6.1. Kui saadetise pakend on kahjustatud, ei vasta kauba kogus, kvaliteet, sortiment (id), Ostja või vastavalt vajadusele Ostja esindaja ei tohi saadetist vastu võtta. Sel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos Ostjaga või vastavalt vajadusele Ostja esindajale saadetiste erikontrolli akti, milles ta märgib leitud rikkumised.

7.6.2. Kui Ostja või vajaduse korral Ostja esindaja on saadetise kätte saanud ja allkirjastanud transpordiettevõtte esindaja esitatud andmesalvestuse või paberkandjal kinnituse ilma kommentaarideta, loetakse kaup tarnituks kahjustamata pakendis, koguses, kvaliteet, ulatus, mis on määratud andmelogijas või paberkandjal, nõuetekohaselt täidetud, kui pole tõestatud teisiti.

7.7. Kauba kohaletoimetamisel ja tarnimisel Ostja määratud aadressile loetakse kaup Ostjale kohaletoimetatuks, olenemata sellest, kas Ostja või mõni muu isik, kes on kauba kätte saanud, on kauba tegelikult vastu võtnud. määratud aadress. Kui kaupa ei tarnita kavandatud kohaletoimetamise päeval, peab Ostja viivitamatult, kuid mitte hiljem järgmisel päeval pärast kavandatud tarnekuupäeva teavitage sellest Müüjat.

7.8. Kui ostja ei võta kaupa vastu, peab ostja tellimuse kohaletoimetamise teabe täitmisel märkima kauba kättesaava isiku andmed.

7.9. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue mudeli juhiluba). Kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse Ostja määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone seoses kauba kättetoimetamisega valele isikule.

7.10. Tellitud kaubale tuleb järele tulla hiljemalt 5 (viis) tööpäeva pärast seda, kui Müüja on Ostjale e-kirja teel teatanud, et kaubale on võimalik järele tulla, kui tarnesõnumis ei ole märgitud teisiti.

8. VASTUTUS

8.1. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud valede või ebatäpsete andmete tagajärgede eest.

8.2. Pooled vastutavad elektroonilise poe abil sõlmitud ostu -müügilepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

8.3. Võttes arvesse Leedu Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artiklit 8. 3 d. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et Ostja tegevuse kinnitamiseks e-poes koos e-poega ühenduse loomise andmetega (identifitseerimiskood) on elektroonilise allkirja seaduse artikkel 8. 1 d. elektroonilise allkirja väljakujunenud juriidiline jõud (s.t. omab sama õiguslikku jõudu kui allkiri kirjalikes dokumentides ja on kohtus tõendamisvahendina lubatud). Ostja peab säilitama oma sisselogimisandmed e-poes ja neid mitte avalikustama, tagama, et andmed oleksid teada ainult talle endale ja saaks andmeid kasutada ainult ise, mitte edastada ega muul viisil võimaldada seda teistele isikutele andmetele juurde pääseda või neid kasutada. Kui on kahtlus, et sisselogimisandmed võisid saada teatavaks teisele isikule, teavitage sellest koheselt Müüjat, samuti teavitage Müüjat viivitamatult e-poe sisselogimisandmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõik ostja identifitseerimiskoodi abil tehtud toimingud loetakse ostja poolt sooritatuks ja ostja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

8.4. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebisaitidel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja pääseb nendele veebisaitidele Müüja e-poes olevate linkide kaudu.

8.5. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes esitatud kaup ei vasta oma värvi, kuju ega muude parameetrite järgi kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile ostja kasutatava monitori omaduste tõttu. .

 

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Klõpsates nuppu "Telli", kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad esitama Müüjale oma käesolevates reeglites ja registreerimisvormis täpsustatud isikuandmed ega esita vastuväiteid Müüja Ostja ja / või tema esindajate esitatud isikuandmed kaubanduslikel eesmärkidel.

9.2. Klõpsates nuppu "Telli", kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad, et Ostja ja / või tema esindajate esitatud Ostja ja / või tema esindajate isikuandmed on Müüja valitud kolmandatele isikutele. töödelda neid veebikaubanduse eesmärgil, nagu on kirjeldatud järgmises lõigus.

9.3. Klõpsates nuppu "Telli", kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad esitama kauba Müüjale ja / või kolmandale isikule, kes toimetas kauba Müüja juhiste järgi, üks isikut tõendavatest dokumentidest: pass, isikutunnistus, uue mudeli juhiluba, et tuvastada ostja ja / või tema esindajad veebis ostmiseks.

9.4. Klõpsates nuppu „Telli”, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad, et Ostja ja / või tema esindajate isikuandmed edastatakse Müüja valitud pangale ( (edaspidi "Pank") ja Panga makseteportaaliteenuse pakkuja. (edaspidi "Makseportaali tehniline pakkuja") veebipõhise kauplemise eesmärgil, nende nõusolekul nende töötlemiseks. Müüja teatab, et andmesubjektil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks varem antud nõusolek tagasi võtta; andmesubjektil on õigus nõuda andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist panga ja maksete portaali tehnilise pakkuja poolt.

9.5. Märkides kasti „Nõustun uudiste vastuvõtmisega”, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad (Ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad, et Ostja ja / või tema esindajate poolt Müüjale edastatud isikuandmeid töödeldakse Müüja poolt otseturunduse eesmärgil. Müüja märgib, et ostjal (kui tegemist on füüsilise isikuga) ja tema esindajatel on isikukoodide otsene rinkodeerimise eesmärgil müüja sellega ei tegele.

9.6. Märkides kasti „Nõustun uudiste vastuvõtmisega”, märgib Ostja, et tema ja / või tema esindajad (ostjal on oma esindajate nõusolek) nõustuvad, et nende isikuandmed on Müüjale edastatud, s.t. y. andmesubjekti e-posti aadress edastatakse UAB-le Addmore otseturunduse eesmärgil töötlemiseks, nagu on kirjeldatud järgmises lauses. Märkides kasti „Nõustun uudiste vastuvõtmisega”, märgib Ostja, et tema ja / või tema esindajad (ostjal on tema esindajate nõusolek) nõustuvad saama müüjalt ja UAB Addmore'ilt teenuste ja kaupade kohta teavet ja reklaammaterjale. registreerimisvormis märgitud ja / või) ostja, tema esindajate, SMS-sõnumiga, määratud mobiiltelefoni numbrile, e-posti aadressile, teisele aadressile.

9.7. Klõpsates nuppu „Telli”, kinnitab Ostja, et teda (kui ostja on füüsiline isik) ja tema esindajaid teavitatakse nende õigusest saada juurdepääs oma töödeldud isikuandmetele ja nende töötlemise viisist, nõuda nende parandamist, uuendamist, hävitamist isikuandmeid või peatada nende tegevus isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse seadust rikkudes, mitte nõustuda nende isikuandmete töötlemisega mis tahes eesmärgil.

9.8. Klõpsates nuppu „Telli”, kinnitab Ostja, et tema ja tema esindajad teavad õigust keelduda oma isikuandmete esitamisest, kuid mõistab, et isikuandmed on vajalikud ja vajalikud ostja ja / või tema esindajate üheselt tuvastamiseks veebikaubanduse eesmärgil. ja ilma isikuandmeid esitamata ja / või nõustumata nende töötlemisega veebikaubanduse eesmärgil, ei saa nad lepingut sõlmida ja / või täita.

9.9. Müüja teatab, et täidab nõuetekohaselt kehtivates õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

 

10. TEABE SAATMINE

10.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormil toodud e-posti aadressile.

10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises "Kontaktid" märgitud aadressile.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Need reeglid ei piira Ostja (tarbija) Leedu Vabariigi õigusaktides kehtestatud õigusi, sealhulgas õigusi sobimatu kvaliteediga toote või teenuse hankimiseks.

11.2. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu -müügilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

 

12. KAUPA TAGASTAMINE

Meie veebipoest ostetud kaupade või teenuste kohta saab taotlusi või kaebusi esitada tarbijaõiguste teenistusele aadressil Vilniaus tn. 25, 01402, Vilnius, e-post [email protected], tel. 852626751, faks. 8527914666, veebisaidil www.vvtat.lt (ka ameti territoriaalsete osakondade jaoks maakondades) - või täitke taotlusvorm elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil - http://ec.europa.eu/odr/ . Kui teil on garantii või tagastamise kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta ka e-posti teel: [email protected]. Toote tagastamise kulud kannab müüja.

Kauba saab tagastada UAB Addmore kauplustes. Pärast tagastatud toote kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab Müüja ostjale raha toote eest 14 päeva jooksul alates ostu -müügilepingust taganemise kirjaliku teate saamisest. Toode tuleb tagastada originaalpakendis (koos juhiste ja garantiikaardiga, kui need tarniti koos tootega). Tagastamisel on vaja esitada käibemaksuarve, mis laekus koos saadetisega, või muu dokument, mis kinnitab kauba ostmist müüjalt, tellimuse number. Ostja vastutab tagastatud toote täieliku komplekti eest. Kui kaup pole täielik, ei võta müüja tagastatavat kaupa vastu.

Ostja õigus taganeda e-poes müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingust ei kehti:

• lepingud kaupade kohta, mis on tehtud tarbija spetsiifiliste juhiste järgi ja mis ei ole eelnevalt tehtud ja mis on tehtud tarbija isiklikul valikul või juhisel, samuti kauba suhtes, mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele;

• kiiresti riknevate või lühiajaliste kaupade lepingud;

• lepingud pakendatud kaupade kohta, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud ja mida ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada;

• lepingud kaupade kohta, mis oma olemuselt on pärast tarnimist lahutamatult teiste kaupadega segunenud;

• lepingud pakitud video- või helisalvestiste või pakendatud tarkvara kohta, mis pakiti pärast tarnimist lahti;

• ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kättetoimetamise lepingud, välja arvatud lepingud nende väljaannete tellimiseks.

• Ostja (tarbija) eritellimused, kui kaup või kaup tellitakse ja transporditakse vastavalt tarbija isiklikule valikule või juhistele.

Kui tarnitud toode ei vasta kvaliteedinõuetele, siis ostjanendega saab ühendust lähimas UAB Addmore kaupluses või kontaktidel märgitud aadressil. Garantiiteeninduse küsimustes on võimalik helistada ka telefonil +370 67112063. Müüja antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira ostja (tarbija) õigusi, mis on kehtestatud õigusaktidega pärast halva toote või teenuse ostmist. kvaliteet.

Vastame hea meelega kõigile teie küsimustele e-posti teel [email protected]. Meie veebipoest ostetud toote või teenuse kohta saab taotlusi või kaebusi esitada elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil - http://ec.europa.eu/odr/

Defektne või puudulik kaup

Ostja, kes soovib esitada kaebuse defektse või mittetäieliku toote kohta, saab seda teha UAB Addmore kaupluses või e-posti teel [email protected].

Kaebuse esitamisel peab ostja esitama järgmise teabe:

1) Kauba tellimuse number.

2) foto tootest, foto vigasest kohast (kui see on mehaaniline kahjustus ja on võimalik pildistada).

3) Toote pakendi foto.

4) Kirjeldage defekti, toote rikke märke või nimetage puuduv osa.

Kaebuse esitamisel peab ostja märkima, kuidas soovib nõude lahendamist:

1) Defektne toode palutakse asendada kvaliteetse tootega.

2) Mittetäielikku toodet palutakse täiendada puuduvate komponentidega.

3) Palun tagastage makstud raha. Pärast nõude menetlemist antakse vastus 10 päeva jooksul.